Založ si blog

Stojí dohoda SVK-USA nad slovenskými zákonmi?

Akú právnu silu má medzinárodná zmluva DCA SVK-USA? Stojí nad slovenskými zákonmi? Schvaľuje prítomnosť zahraničných vojsk na území SR?

Názor si musí po kritickej úvahe vytvoriť každý sám. Nižšie sú uvedené niektoré články Ústavy SR, ktoré sa predkladateľmi zmluvy nevedno prečo, nespomínajú. DCA v podstate rozširuje a dopĺňa zmluvu NATO (SOFA), ku ktorej SR pristúpila. Prečo sa však okolo ustanovení DCA vytvárajú neodôvodnené konšpirácie, aj zo strany členov vlády SR, nevedno.

SUBJEKTÍVNY ZÁVER:

— V zmysle uznesenia vlády SR minister obrany predkladá na rokovanie NR SR Dohodu (DCA) na vyslovenie súhlasu s jej obsahom. Následne bude DCA ratifikovaná prezidentkou SR.
— Z uznesenia vlády vyplýva, že po vyslovení súhlasu zo strany NR SR bude mať medzinárodná dohoda s USA vyššiu právnu silu, ako zákony SR.
— Z obsahu tejto dohody explicitne vyplýva súhlas s prítomnosťou cudzích vojsk na území SR, pričom samotné ustanovenia zmluvy sa venujú právam a povinnostiam týchto vojsk na území SR (viď. nižšie články DCA)
— Uvedené má za následok, že povinnosti v oblasti základných ústavných práv a slobôd bude možné ukladať na základe tejto dohody (viď nižšie napr. čl. 3, bod 3 DCA)
— Na základe tejto dohody možno ukladať povinnosti a obmedzenia aj obci, alebo VÚC (viď nižšie čl. 67, ods. 2, b) Ústavy SR).
— Z obsahu Dohody DCA vyplýva súhlas SVK s prítomnosťou ozbrojených síl USA a ak NR SR súhlas s touto Dohodou a jej obsahom vysloví, je možné takýto súhlas s obsahom tejto DCA  považovať za súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v zmysle čl. 86, písm. m) Ústavy SR?  A to napriek tomu, že na predkladanom materiály (v hlavičke, úvode alebo v odôvodnení) nie je uvedený text, že ide o súhlas v zmysle čl. 86, písm. m) Ústavy SR, táto skutočnosť s obsahu DCA explicitne vyplýva? (otázka pre expertov na medzinárodné verejné právo).
— Ak by sa súhlas NR SR s obsahom medzinárodnej dohody s USA (DCA) nedal považovať za súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR, je možné postupovať podľa čl. 1, bod 1, písm. a) Zmluvy NATO (SOFA), ktorý umožňuje SVK a USA dohodnúť sa, že určití jednotlivci, jednotky alebo formácie sa nebudú považovať za súčasť ozbrojených síl. Tým pádom nejde o zahraničné ozbrojené sily a súhlas s ich prítomnosťou na slovenskom území sa od NR SR nevyžaduje?

SVK americké stíhačky už nakúpila (to je fakt) a prítomnosť amerických vojsk bude na území potrebná už len z tohto dôvodu rovnako, ako bola potrebná prítomnosť ruských vojakov a dodávateľov kompotnentov v rámci údržby a opráv MIG-ov. To sa dá samozrejme zmluvne upraviť rovnako, ako všetky ostatné sporné otázky. Zdá sa, že na to nie je vôla a zmluvu je preto možné chápať extenzívne, t. z. zahŕňa veľmi široký súhlas na vopred neidentifikovateľné plnenia.
Niet dôvodu, aby uvedené nižšie uvedené informácie v diskusiách medzi odborníkmi alebo politikmi nezazneli. Akákoľvek zmluva o spolupráci je viac než vítaná, ak má jasné pravidlá, je zrozumiteľná a je interpretovateľná bez pochybností. A toto v komunikácii členov vlády k slovenskej verejnosti chýba. Pretože platí, že clara pacta, boni amici (dobré zmluvy robia dobrých priateľov).

 

I.
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 3 z 12. januára 2022 k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Číslo materiálu: 456/2022:
– Vláda odporúča Národnej rade SR B.3. vysloviť súhlas s dohodou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi;
– Vláda poveruje ministra obrany C.1. predložiť dohodu Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu a na rozhodnutie, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Pozn.: v prípade konfliktu zákonov SR s medzinárodnou zmluvou, prednosť má medzinárodná zmluva! Ide o tzv. aplikačnú prednosť. Uvedené zrozumiteľne vyplýva  z citovaného čl. 7, ods. 5 Ústavy SR.

 

II.
ÚSTAVA SR

Čl. 7, ods. 4 Ústavy SR:
– Na platnosť medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodných politických zmlúv, medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, medzinárodných zmlúv, z ktorých vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách, medzinárodných hospodárskych zmlúv všeobecnej povahy, medzinárodných zmlúv, na ktorých vykonanie je potrebný zákon, a medzinárodných zmlúv, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, sa vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.

Čl. 7, ods. 5 Ústavy SR:
– Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.

Čl. 13, ods. 1, písm. b) Ústavy SR- Základné práva a slobody:
– Povinnosti možno ukladať medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb

Čl. 67, ods. 2, písm. b) Ústavy SR
– Povinnosti a obmedzenia pri výkone územnej samosprávy možno obci a vyššiemu územnému celku ukladať zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5.

Čl. 86, písm. d) Ústavy SR:
Do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí najmä:
– pred ratifikáciou vyslovovať súhlas s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách, s medzinárodnými politickými zmluvami, s medzinárodnými zmluvami vojenskej povahy, s medzinárodnými zmluvami, z ktorých vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách, s medzinárodnými hospodárskymi zmluvami všeobecnej povahy, s medzinárodnými zmluvami, na ktorých vykonanie je potrebný zákon, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a zároveň rozhodovať o tom, či ide o medzinárodné zmluvy podľa čl. 7 ods. 5,

Čl. 86, písm. m) Ústavy SR:
– Do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí najmä vysloviť súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky.

 

III.
Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi SVK a USA (DCA)

Preambula DCA:
– uznávajúc, že pôsobenie ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky je so súhlasom Slovenskej republiky a s plným rešpektovaním Ústavy Slovenskej republiky a iných slovenských zákonov
– želajúc si spoločne zdieľať zodpovednosť pri podpore tých ozbrojených síl USA, ktoré môžu byť prítomné na území Slovenskej republiky,

Čl. 1 DCA:
– Bod 2: Táto Dohoda stanovuje rámec na posilnené partnerstvo a spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi a dopĺňa všeobecné podmienky stanovené v NATO SOFA pokiaľ ide o prítomnosť ozbrojených síl USA a ich závislých osôb nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ako aj prítomnosť a činnosti dodávateľov USA nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky
– Bod 3: Strany alebo ich výkonní zástupcovia konzultujú podľa potreby, najmenej však raz za rok, s cieľom zaručiť riadne vykonávanie tejto Dohody, a to vrátane podrobností o činnostiach ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky

Čl. 2 DCA
– Bod 2.: Pojem „Ozbrojené sily“ má rovnaký význam ako je uvedený v článku I odseku 1 písm. a) NATO SOFA. (Pozri nižšie)

Čl. 3 DCA
Pri plnom rešpektovaní suverenity a zákonov Slovenskej republiky sú ozbrojené sily USA oprávnené
– Bod 1.: operačne riadiť dohodnuté zariadenia a priestory na účely prístupu a používania ozbrojenými silami USA, dodávateľmi USA, závislými osobami a inými podľa vzájomnej dohody na návštevy, výcvik, cvičenia, manévre, tranzit, podporné a súvisiace činnosti, dopĺňanie paliva do lietadiel, tankovanie plavidiel, pristátie a predletovú prípravu lietadiel, dočasnú údržbu vozidiel, plavidiel a lietadiel, ubytovanie personálu, spojenie, rozmiestňovanie síl a materiálu, …výstavbu na podporu vzájomne dohodnutých činností a na iné účely…

Čl. 3 DCA- Bod 3:
Slovenský výkonný zástupca na žiadosť sprostredkuje zabezpečenie dočasného prístupu a použitia zo strany ozbrojených síl USA a dodávateľov USA:
verejných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk), ktoré nie sú súčasťou dohodnutého zariadenia a priestoru, vrátane tých, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou Slovenska, miestnych samosprávnych krajov alebo miestnych samospráv a
 súkromných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk) na použitie na podporu ozbrojených síl USA.

Čl. 4 DCA
– Bod 4.: Lietadlá, vozidlá a plavidlá prevádzkované ozbrojenými silami USA alebo pre ne, majú prístup na letiská a vnútrozemské prístavy Slovenska a na ďalšie miesta podľa dohody na účely dodania, skladovania a údržby rozmiestneného materiálu ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky a jeho vyvezenia z územia Slovenskej republiky

Čl. 11 DCA
– Bod 1: Lietadlá, plavidlá a vozidlá prevádzkované ozbrojenými silami USA, alebo výlučne pre ne môžu vstupovať na územie Slovenskej republiky, odchádzať z neho a voľne sa na ňom pohybovať

 

IV.
Zmluva NATO (SOFA)

Preambula Zmluvy NATO (SOFA)
– berúc do úvahy, že rozhodnutie vyslať alebo prijať ozbrojené sily bude predmetom samostatných dohôd medzi zmluvnými štátmi, ktorých sa to týka, 

Článok 1 Zmluvy NATO (SOFA)
– Bod 1.: V tejto zmluve pojem:
a)  „ozbrojené sily“ znamená personál patriaci k pozemným, námorným alebo vzdušným ozbrojeným silám jednej zmluvnej strany, ktoré sa nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany Severoatlantickej zmluvy v súvislosti s ich oficiálnymi povinnosťami za podmienky, že dve zmluvné strany, ktorých sa to týka, sa môžu dohodnúť, že určití jednotlivci, jednotky alebo formácie sa nebudú považovať za súčasť ozbrojených síl alebo nebudú zahrnutí do ozbrojených síl na účely tejto zmluvy; 

 

 

Svätci Korčok a Pellegrini

24.03.2024

Pošle Korčok slovenských vojakov na Ukrajinu? Amnestuje Pellegrini spriaznené a blízke osoby ako kedysi Mečiar a Kováč?

2. pilier: Ako sme sa mohli mať, ale nemáme

18.03.2024

Malo to byť veľkolepé, dopadlo to ako vždy. Namiesto sľubov sa miliardy eur presunuli do rúk špekulantov.

Aké práva majú deti v rakúskej nemocnici

04.03.2024

Nepochybujem, že sme čiernou dierou Európy. Akýmsi totalitným skanzenom, kde ľudské práva a právne istoty mnohokrát existujú len na papieri.

cyklón

Cyklón Remal zabil v Bangladéši 10 ľudí, poničil 123-tisíc domov

27.05.2024 13:37

Výpadky elektrickej energie pocítilo pre viac než 12,5 milióna obyvateľov.

Dolinková, Kotlár

Národniari tvrdia, že v Ženeve "zarezali" pandemickú zmluvu WHO. Ministerka Dolinková o Kotlárovom rozhodnutí mlčí

27.05.2024 13:30

Kontrolu nad osudom slovenského zdravotníctva v čase pandémie však prevzali národniari zo Slovenskej národnej strany.

kišida, sok-jol, Čchiang

Soul, Peking a Tokio sa dohodli na denuklearizácii Kórejského polostrova, KĽDR protestuje

27.05.2024 13:12

Čína, Japonsko a Južná Kórea sa v pondelok v Soule stretli na prvom trojstrannom summite od roku 2019.

Handlová, vláda výjazdové rokovanie

Vláda bude mať do leta ešte minimálne dve výjazdové rokovania

27.05.2024 12:50

Ako vyhlásil Taraba, je to správnou odpoveďou na atentát na premiéra Fica.

clovek

Iba človek. Jeden z milióna. Netvrdí, že má patent na pravdu. Je človek z mäsa a kostí a robí chyby, mýli sa. Pomenuje to čo vidí a čo si myslí. Oslovuje tých, ktorí odmietajú násilie a preferujú konštruktívnu diskusiu. Váži a rešpektuje človeka, bez ohľadu na farbu, výšku, akúkoľvek príslušnosť. Ak niekoho kritizuje, neznamená to, že si ho neváži alebo nemá rád. Napíše, čo momentálne cíti a vôbec netvrdí, že nezmení názor pod ťarchou argumentov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 104
Celková čítanosť: 382975x
Priemerná čítanosť článkov: 3682x

Autor blogu

Kategórie