Založ si blog

Ak ste ešte nečítali dohodu SVK & USA. . .

Ak ste ešte doposiaľ nečítali Dohodu o spolupráci medzi vládou  SR a vládou USA, tu sú niektoré jej náležitosti, ktoré stoja za zmienku. Nenájdete síce odpovede na otázky „Prečo bola prezentovaná investícia, ak Dohoda investíciu nerieši?“ a ani „Prečo nie je uzavretá zmluva/dodatok k zmluve s NATO, ale samostatne iba s jedným členom aliancie?“ Ale dozviete, prečo je kritika na mieste.Toľko emócii kvôli jednej medzinárodnej dohode. Nuž nebolo by, ak by na otázky verejnosti o pochybnostiach neodpovedali neschopní politici. Je to podobné, ako s vakcináciou. Ak by sa s verejnosťou jednalo narovinu a dôsledne, nevznikali by otázky a neživila by sa pôda extrémizmu, ktorý vidieť na oboch stranách. Poďme teda popriadku.

Článok 3

Tento článok definuje, že:

Bod 1: „ozbrojené sily USA oprávnené operačne riadiť dohodnuté zariadenia a priestory na účely prístupu a používania ozbrojenými silami USA, dodávateľmi USA, závislými osobami a inými podľa vzájomnej dohody na návštevy, výcvik, cvičenia, manévre, tranzit, podporné a súvisiace činnosti, dopĺňanie paliva do lietadiel, tankovanie plavidiel, pristátie a predletovú prípravu lietadiel, dočasnú údržbu vozidiel, plavidiel a lietadiel, ubytovanie personálu, spojenie, rozmiestňovanie síl a materiálu, predsunuté rozmiestňovanie zariadení, zásob a materiálu, činnosti v oblasti bezpečnostnej pomoci a spolupráce, spoločné a kombinované výcvikové činnosti, humanitárne činnosti a činnosti súvisiace s odstraňovaním následkov katastrof, operácie krízového manažmentu, výstavbu na podporu vzájomne dohodnutých činností a na iné účely, na ktorých sa Strany alebo ich výkonní zástupcovia môžu dohodnúť, vrátane tých, ktoré sa vykonávajú v rámci Severoatlantickej zmluvy.

Bod zmluvy je nejasný, neurčitý. „Iné osoby“, „iné účely“, „operácie krízového manažmentu“, „činnosti vrátane tých, ktoré sa vykonávajú v rámci Severoatlantickej zmluvy“ zahŕňa prakticky čokoľvek a kohokoľvek.

Bod 3: Súčasne dohoda zaväzuje SVK, aby na žiadosť USA zabezpečila verejné a súkromné pozemky a zariadenia. Bezplatne. Slovenský právny poriadok síce pozná náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva, ale ako zmluva v ďalšej vete prízvukuje, ozbrojeným silám USA alebo dodávateľom USA nesmú vzniknúť náklady…Takže na náklady SVK…

Bod 7: Ozbrojené sily USA zodpovedajú za náklady na výstavbu a rozvoj dohodnutých zariadení a priestorov poskytovaných výlučne na použitie ozbrojenými silami USA.
Bolo by úprimné a transparentné odkomunikovať, že nepôjde len o spoločnú spoluprácu.

Bod 8: Dohoda teda uvažuje aj s investíciou SVK. Nejde o čistú investíciu USA, ako mnohí politici prezentovali. Čo si však zaplatí USA samostatne, to bude pod dohľadom výhradne USA.

Bod 9: Financovanie stavebných projektov realizovaných ozbrojenými silami USA na Slovensku musí byť v súlade so zákonmi a predpismi USA
Zaujímavý poznatok, že na území Slovenskej republiky platí právo iného štátu.?

Článok 4

Tento článok je plný nejednoznačných pojmov, termínov a záväzkov.

Bod 1: Ozbrojené sily USA sú oprávnené rozmiestňovať, skladovať obranné zariadenia v dohodnutých zariadeniach a na iných miestach podľa vzájomnej dohody a konzultujú činnosti v potrebnom rozsahu.
Aké zariadenia? Aké iné, než dohodnuté miesta? Aký je to potrebný rozsah? Nejednoznačný, nemerateľný a neurčitý pojem.

Bod 2: Ozbrojené sily USA vopred informujú slovenského výkonného zástupcu o typoch, množstvách a harmonogramoch dodávok tohto rozmiestneného materiálu, ktorý majú ozbrojené sily USA v úmysle prepraviť alebo rozmiestniť na území Slovenskej republiky….
Vopred je aký časový úsek? Hodina? Deň? Ak by takto vypracoval v rámci prípadovej štúdie zmluvné dojednanie študent PF, má isté FX.

Bod 3: „Rozmiestnený materiál ozbrojených síl USA a zariadenia alebo ich časti určené na skladovanie takéhoto rozmiestneného materiálu budú využité výlučne na použitie ozbrojenými silami USA. Ozbrojené sily USA budú mať výlučnú kontrolu nad prístupom k takémuto rozmiestnenému materiálu, jeho používaním a nakladaním s ním a budú mať neobmedzené právo kedykoľvek takýto rozmiestnený materiál vyviezť z územia Slovenskej republiky“
– zdôraznené je výlučné právo USA využívať, kontrolovať a vyviezť materiál z územia SVK bez akejkoľvek kontroly zo strany SVK. Ak teda niekto tvrdí o tom, že SVK budú z hľadiska tohto dojednania zmluvy čistými štatistami, nehovorí pravdu. Pretože SVK nebude ani to.

Bod 4: Stanovuje povinnosť SVK zabezpečiť pre potreby USA letiská, prístavy a ktorékoľvek miesta na účely skladovania zariadení ozbrojených síl USA…
– opäť nepoctivá hra s občanom, alebo predstieraná hlúposť politikov. Ak sa teda máme stať akýmsi logistickým uzlom USA , tak to treba s občanmi SVK poctivo odkomunikovať.

Článok 5

Bod 1: Stavby, postavené na pozemkoch bude síce vlastniť SVK, ale využívané budú ozbrojenými silami USA.
– Dá sa z tejto vety chápať, že stavby a zariadenia budú využívať aj ozbrojené sily SVK?…

Bod 2: „Ozbrojené sily USA sú oprávnené vykonávať všetky práva a právomoci nevyhnutné pre operačné riadenie ozbrojenými silami USA na účel ich prístupu a využívania dohodnutých zariadení a priestorov vrátane prijímania vhodných opatrení na obranu, udržanie alebo obnovenie poriadku a na ochranu ozbrojených síl USA, dodávateľov USA a závislých osôb. Spojené štáty by mali koordinovať tieto opatrenia a vždy koordinujú plány ochrany síl s príslušnými slovenskými orgánmi. “
– aké sú to všetky práva a právomoci? Použitie zbraní? Zadržanie? Obmedzenie osobnej slobody? Opäť dojednanie, ktoré je tak nekonkrétne a extenzívne, že sa pod neho dá zahrnúť prakticky akákoľvek aktivita

Článok 7

Bod 1: „Slovenská republika nebude vyžadovať spolupodpis rozkazov na presun podľa článku III odseku 2 písm. b) NATO SOFA“
Takže práva SVK sa opäť zúžili, nebude mať právo požadovať informácie a ich verifikáciu identifikačnou kartou s fotografiou a informáciami o mene, priezvisku, dátume narodenia, hodnosti, atď. To korešponduje s dojednaním v inej časti zmluvy, ktoré pohyb osôb cudzieho štátu v podstate anonymizuje…

Bod 2 a bod 3: SVK nebude požadovať pasy, ani víza, ozbrojených síl USA, ich dodávateľov a závislých osôb pri vstupe a pri výstupe z územia SVK. Sú vyňaté z predpisov upravujúcich registráciu a kontrolu cudzincov. Nezabudlo sa zmluvne zdôrazniť tak, ako v mnohých ďalších ustanoveniach, že registračný úkon bude vykonaný bezplatne. Rovnako aj čl. 9 rieši bezplatnosť vydávania poznávacích značiek pre motorové vozidlá pre členov ozbrojených síl, ich rodinných príslušníkov, dodávateľov… Nuž a s tým zdôrazňovaním toho, čo SVK vykonať musí a že to musí vykonať zadarmo, sa stretávame v zmluve pomerne často.

Článok 11

„Lietadlá, plavidlá a vozidlá prevádzkované ozbrojenými silami USA, alebo výlučne pre ne, môžu vstupovať na územie Slovenskej republiky, odchádzať z neho a voľne sa na ňom pohybovať. Nesmie sa do nich nastupovať ani nepodliehajú prehliadke bez súhlasu Spojených štátov.“
z SVK sa teda hrdo stáva akýsi logistický park a podpora USA. Pohyb prakticky neobmedzený, kontrola žiadna.

Článok 12 – toľko diskutovaná, kontroverzná trestná právomoc

Bod 1 a 2: SVK sa zmluvne generálne vzdáva právomoci pri výkone trestnej právomoci, avšak je pravdou, že toto vzdanie sa môže kedykoľvek odvolať. Samozrejme, výkon trestnej právomoci môže SVK vykonať iba vtedy, ak sa o protiprávnom konaní SVK dozvie. USA si totiž vyhradila právo zatajiť trestné činy, za ktoré možno uložiť pokutu, alebo trest odňatia slobody na menej ako 3 roky.
Občan sa teda môže oprávnene pýtať, čo to je za zmluvu, ktorá má silnejšiu právnu silu, ako Trestný zákon alebo Trestný poriadok.

Článok 13

Pomerne šokujúcim je článok 13, ktorý pojednáva o väzbe a prístupe k vyšetrovanej osobe. Kým na Slovensku platí prezumpcia neviny a napriek tomu dochádza k tvrdým praktikám väzobného stíhania, za ktoré ÚS SR a ESĽP mnohonásobne kritizovali SR pre porušovanie základných ľudských práv, garantovaných Ústavou SR, tak táto Dohoda má opäť väčšiou právnu silu ako Trestný zákona Trestný poriadok a umožňuje napríklad aj takéto pozoruhodné práva:
– orgány ozbrojených síl budú mať neodkladný prístup ku každej takejto osobe, kedykoľvek o to požiadajú…
– príslušník ozbrojených síl USA alebo závislá osoba, ktorú slovenské orgány vyšetrujú, alebo sa voči nej vedie súdne konanie, zotrvá alebo bude umiestnená pod kontrolu orgánov ozbrojených síl USA, ak o to tieto orgány požiadajú, až do ukončenia všetkých súvisiacich súdnych konaní (vrátane odvolacieho konania)
– ak sa slovenské súdne konania neukončia do jedného (1) roka od ich začatia, povinnosť orgánov ozbrojených síl USA podľa tohto odseku zaniká(inými slovami, keďže SVK nemá žiadnu právomoc kontrolovať vstup a výstup osôb na alebo z územia SVK, tak získava podozrivý jednosmerný lístok domov….)
Slovenské orgány povolia ozbrojeným silám USA a rodinným príslušníkom navštíviť tieto osoby mimo bežných návštevných hodín a umožnia im poskytnúť týmto osobám pomoc vrátane starostlivosti o zdravie, blaho a morálku, vo forme oblečenia, jedla, posteľnej bielizne, lekárskej a zubnej starostlivosti a náboženského poradenstva

Necítite sa pri čítaní týchto zmluvných dojednaní zahanbujúco? Veď nás USA vnímajú rovnako, ako sa dnes my pohoršujeme nad dodržiavaním ľudských práv v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. Ako sa Slovenská republika stavia k nevinným občanom vo väzbe? Bez sprchy, bez oblečenia, bez kontaktu s rodinou… Takže ak niekto tvrdí, že dohoda má vyššiu právnu silu, než Trestný zákon či Trestný poriadok, tak z tohto hľadiska zrejme niet pochýb.

Článok 15

Bod 1: „Príslušníci ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky sú vyňatí z konaní o občianskoprávnu náhradu škody alebo o uloženie správnej pokuty, ktoré vyplývajú z konania alebo opomenutia týchto osôb pri výkone ich služobných povinností“.
– čo konkrétne smú teda príslušníciu ozbrojených síl spáchať bez povinnosti náhrady škody, alebo uloženia správnej pokuty, je značne nejasné a dáva príslušníkom voľnosť, ktorá by asi nemala byť predmetom vzájomnej spolupráce a obohatenia

Článok 17

Nie som síce odborník na medzinárodné zvyklosti v oblasti vojenskej spolupráce, ale vymedziť si zmluvné právo neplatiť akékoľvejk dane, vrátane DPH, žiadne poplatky, cestné dane, mýto, regostačné poplatky znie úsmevne, ale predpokladám, že je to medzinárodnou zvyklosťou. Nuž len aby sme na tých daniach a poplatkoch netratili toľko, že by sme si nakoniec tú 25 miliónovú halu postavili aj sami…
V čl. 18 sa ptom už len dozvieme, že oslobodené od daní, cal a poplatkov je v podstate všetko, čo sem ozbrojené sily USA dovezú a strany sa budú ubezpečovať (…), aby bolo množstvo materiálu primerané (…). Samozrejmosťou je žiadna colná kontrola a predloženie osvedčenia na miesto tejto kontroly. Opäť sa pozastavíme pri nejednoznačnosti, ktoré v podstate speje k neobmedzenosti.
O nulovej colnej kontrole hovorí aj čl. 20: „
Informácie ozbrojených síl USA utajovanej povahy je možné doviezť na územie Slovenskej republiky a vyviezť z územia Slovenskej republiky bez toho, aby podliehali colnej kontrole.

Článok 22

Spojené štáty môžu zriadiť, udržiavať a prevádzkovať vojenské poštové úrady na účely vyberania, prepravy a dodávania poštových zásielok, ako aj poskytovania súvisiacich poštových služieb pre ozbrojené sily USA, závislé osoby a dodávateľov USA. Úradné zásielky ozbrojených síl USA sú oslobodené od kontroly, prehliadky alebo zabavenia
– tomu sa hovorí vzorový a efektívny voľný pohyb tovaru…

Článok 25

Bod 1: „Ozbrojené sily USA môžu uzavrieť zmluvu na dodanie akéhokoľvek materiálu, zásob, vybavenia a služieb (vrátane výstavby), ktorej plnenie má byť vykonané na území Slovenskej republiky, a to bez obmedzenia výberu zhotoviteľa, dodávateľa alebo osoby poskytujúcej takýto materiál, zásoby, vybavenie alebo služby. Zmluvy sa dojednávajú, uzatvárajú a spravujú v súlade so zákonmi a predpismi USA
– opäť pozoruhodné uplatňovanie právnych predpisov iného štátu na slovenskom území. Dohoda má opäť vyššiu právnu silu ako napr. Zákon o verejnom obstarávaní.

Článok 26

Tento článok je tak exkluzívny, že si zaslúži úplnú citáciu:
„Dodávatelia USA sú vyňatí zo slovenských zákonov a právnych predpisov pokiaľ ide o podmienky ich zamestnania na výkon práce podľa zmlúv s ozbrojenými silami USA a pokiaľ ide o udeľovanie licencií a registráciu podnikateľských subjektov výlučne v súvislosti s poskytovaním tovarov a služieb ozbrojeným silám USA na území Slovenska. Takíto dodávatelia USA sú oslobodení od všetkých daní, vrátane dane z príjmov právnických osôb, spotrebných daní a dane z prianej hodnoty, vyplývajúcich výlučne z dodania tovaru alebo služieb ozbrojeným silám USA alebo z výstavby zariadení pre ozbrojené sily USA. Takíto dodávatelia USA tiež nebudú  podliehať akémukoľvek druhu dane z príjmov alebo zo zisku zo strany Slovenskej republiky alebo jej územných celkov na tú časť ich príjmov alebo zisku, ktorá plynie zo zmluvy alebo zo subdodávateľskej zmluvy s ozbrojenými silami USA“

Článok 27

Bod 1: „Slovenská republika bude implementovať zákony, predpisy a normy o životnom prostredí, zdraví a bezpečnosti s náležitým ohľadom na zdravie a bezpečnosť ozbrojených síl USA, závislých osôb a dodávateľov USA:
– rozumej: environmentálne aspekty nemajú prioritu. Kde sú tí naši ochranári dnes? 

Aby bolo jasné. USA je náš strategický partner rovnako, ako každý. Niet dôvodu zmluvu odmietať. Slovensko potrebuje strategické partnerstvo, skúsenosti. Toto nie je otázka peňazí. Slovenská republika napriek silnému zástupcu odporcov rozhodla hlasujúcou vačšinou o politickom a bezpečnostnom smerovaní a svoje záväzky si má plniť.
To však neznamená, že zmluva má byť nejednoznačná, nevyvážená, zasahujúca suverenitu Slovenska tým, že povyšuje Dohodu nad všeobecne záväzné platné právne predpisy. Pretože dobré zmluvy robia dobrých priateľov. A transparentné a jednoznačné zmluvy sú zároveň nielen poctivé, ale aj nespochybniteľné v prípade oprávnených otázok štátov o rozmiestnení vojsť na slovenskom území.
Pretože tak, ako cudzie vojská na slovenskom území predstavujú zvýšenie stupňa bezpečnosti, tak predstavujú z geopolitického a geografického hľadiska zvýšenie vnímania určitého stupňa rizika a napätia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svätci Korčok a Pellegrini

24.03.2024

Pošle Korčok slovenských vojakov na Ukrajinu? Amnestuje Pellegrini spriaznené a blízke osoby ako kedysi Mečiar a Kováč?

2. pilier: Ako sme sa mohli mať, ale nemáme

18.03.2024

Malo to byť veľkolepé, dopadlo to ako vždy. Namiesto sľubov sa miliardy eur presunuli do rúk špekulantov.

Aké práva majú deti v rakúskej nemocnici

04.03.2024

Nepochybujem, že sme čiernou dierou Európy. Akýmsi totalitným skanzenom, kde ľudské práva a právne istoty mnohokrát existujú len na papieri.

vojna na Ukrajine, Rusko

BBC: Ruská armáda má kavalériu 21. storočia. Z motoriek

16.06.2024 08:55

Ruská armáda na ukrajinskom bojisku čoraz častejšie používa ľahkú techniku - motocykle a terénne vozidlá rôznej konštrukcie.

Izrael, Palestína, Pásmo Gazy

Izrael pozastaví každý deň boje na 11 hodín. Majú to byť 'taktické' prestávky na uľahčenie humanitárnej pomoci

16.06.2024 08:11

Izraelská armáda v časti južného Pásma Gazy každý deň na 11 hodín pozastaví vojenské operácie, aby uľahčila dodávky humanitárnej pomoci.

Čína, Si Ťin-pching v Elyzejskom paláci

USA sa nás snažia vyprovokovať k útoku na Taiwan, povedal podľa FT čínsky prezident von der Leyenovej

16.06.2024 07:35

Washington sa snaží Čínu vyprovokovať dodávkami zbraní na Taiwan aj inými krokmi, sú presvedčení viacerí v Číne.

Taliansko, Ukrajina, vojna na Ukrajine, Rishi Sunak, Volodymyr Zelenskyj

ONLINE: Zelenskyj je odhodlaný vzdorovať roky, podľa New York Times to povedal európskemu kolegovi

16.06.2024 07:00, aktualizované: 08:32

Ak nepostúpime teraz, tak to skúsime o rok, aj ďalší a ďalší. Podľa The New York Times to povedal Zelenskyj súkromne európskemu politikovi.

clovek

Iba človek. Jeden z milióna. Netvrdí, že má patent na pravdu. Je človek z mäsa a kostí a robí chyby, mýli sa. Pomenuje to čo vidí a čo si myslí. Oslovuje tých, ktorí odmietajú násilie a preferujú konštruktívnu diskusiu. Váži a rešpektuje človeka, bez ohľadu na farbu, výšku, akúkoľvek príslušnosť. Ak niekoho kritizuje, neznamená to, že si ho neváži alebo nemá rád. Napíše, čo momentálne cíti a vôbec netvrdí, že nezmení názor pod ťarchou argumentov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 104
Celková čítanosť: 383914x
Priemerná čítanosť článkov: 3691x

Autor blogu

Kategórie